O společnosti

Projekt rekonstrukce fasády na zámku Český Krumlov

Jsme stavební společností s nabídkou kompletních služeb v oblasti pozemního stavitelství s působností na českém trhu od roku 1990. Naše orientace je především zaměřena na přípravu a dodávky stavebních celků se specializací pro rekonstrukce a opravy památkových historických objektů a sakrálních staveb.

Zde firma dosahuje největších úspěchů, protože zvládá úspěšně řešit vyjímečně náročné úkoly, jako jsou např. opravy objektů zanesených do seznamu národních kulturních památek i do seznamu UNESCO. V této oblasti jsou na omezený okruh realizátorů těchto zakázek kladeny extrémní požadavky, které musíme umět řešit.

Firma disponuje potřebným výrobním zázemím, strojním zařízením, je napojena na dodavatelskou síť stavebních hmot a specializované profese. Naše společnost má již na trhu vybudované potřebné know - how a autorizaci pro provádění pozemních staveb, inženýrskou činnost ve stavebnictví, dopravu a další oblasti související se stavební výrobou.

Náplň služeb stavební společnosti

 • Rekonstrukce objektů
 • Rekonstrukce památkových objektů se specifickými požadavky
 • Novostavba objektu - od základu po klíč
 • Oprava střech vč. tesařských a klempířských konstrukcí
 • Oprava fasád vč. opravy okenních a dveřních výplní
 • Dodávky specielních technologických celků
 • Dodávky vybavení interiérů
 • Doprava hmot a materiálů
 • Inženýrskou činnost včetně dozorování staveb
 • Rozpočty stavebních nákladů
 • Posudky stavebních konstrukcí
 • Dodávku projektové dokumentace
 • Dodávku speciálních stavebních hmot (Keim, Porosil, atd..) a stavebních materiálů pro památky
 • Dotační tituly Granty

About the company

Projekt rekonstrukce fasády na zámku Český Krumlov

We are a building company that has existed on the Czech marked since 1990. Our company offers complete service in the construction of buildings. We focus on preparation and delivery of building units and we specialise in reconstruction and renovations of historical objects and sacred buildings.

In this area our firm achieves great success thanks to successful solutions of difficult tasks, i.e. renovations of UNESCO buildings. This area, which has been restricted to only a number of companies, requires extreme demands and our company is capable of meeting these demands. The company offers the needed production place and machinery.

It is also connected to a supply net of building material and specialised professions. Our company has developed the required know-how and authorisation for caring out constructions buildings, engineering building activity, transport and other areas related to construction.

Service content of the building company

 • Reconstruction of objects
 • Reconstruction of ancient monuments, orders with specific requests
 • Building new objects from ground up
 • Renovation of roofs including carpentry and tinsmiths constructions
 • Renovation of facade including reparation of window and door filling
 • Delivery of interiors
 • Delivery of materials
 • Engineering activity including construction supervision
 • Calculation of building cost
 • Expert advice of building constructions
 • Delivery of project documentation
 • Delivery of special building materials (Keim, Porosil, etc…)

Über unsere Firma

Projekt rekonstrukce fasády na zámku Český Krumlov

Wir sind eine Baugesellschaft mit einem Angebot kompletter Leistungen im Bereich des Hochbaus mit Aktivitäten auf dem tschechischen Markt seit dem Jahre 1990. Wir orientieren uns vor allem auf die Vorbereitung und Lieferungen von Baukomplexen unter Spezialisierung auf Rekonstruktionen und Instandsetzungen denkmalsgeschützter historischer und sakraler Bauwerke.

Hierin erreicht die Firma die größten Erfolge, da sie in der Lage ist, die Lösung außerordentlich anspruchsvoller Aufgaben erfolgreich zu bewältigen, wie z.B. die Wiederherstellung von Objekten, die Verzeichnis der nationalen Kulturdenkmäler und auch im UNESCO-Verzeichnis des Weltkulturerbes eingetragen sind. Auf diesem Gebiet werden an einen beschränkten Kreis jener Firmen, die diese Aufträge umzusetzen vermögen, extreme Anforderungen gestellt, die wir lösen müssen und können.

Die Firma verfügt über das notwendige Produktions-Feedback, die maschinelle Ausrüstung, ist an ein Baustoffliefernetz und an spezialisierte Berufsgruppen angebunden. Unsere Firma besitzt das für den Markt nötige Know-how, und ist für die Durchführung von Bauarbeiten, das Engineering im Bauwesen, den Transport und weitere mit der Bauproduktion zusammenhängende Bereiche voll autorisiert.

Leistungsumfang unserer Baugesellschaft

 • Rekonstruktionen von Gebäuden
 • Rekonstruktionen denkmalsgeschützter Objekte mit spezifischen Anforderungen
 • Objektneubauten vom Fundament bis zur schlüsselfertigen Übergabe
 • Dachrekonstruktionen, einschließlich Zimmer- und Spenglerkonstruktionen
 • Instandsetzung von Fassaden, einschließlich Fenster- und Türfüllungen
 • Lieferungen spezieller Technologiekomplexe
 • Lieferungen von Innenausstattungen
 • Baustoff- und Materialtransporte
 • Engineering, einschließlich Bauaufsicht
 • Baukostenvoranschläge
 • Sachverständigengutachten für Baukonstruktionen
 • Lieferung der Projektdokumentation
 • Lieferung spezieller Baustoffen (Keim, Porosil, usw.)